Chiều dài thùng: 4,45 m

Chiều dài thùng: 5,2 m

Chiều dài thùng: 6,2 m

Chiều dài thùng: 3,7 m

Chiều dài thùng: 4,45 m

Chiều dài thùng: 4,35 m

Chiều dài thùng: 5,3 m

Chiều dài thùng: 6,1 m

Tải trọng 1,99 tấn; Thùng dài 4,35 m

Tải trọng 3,49 tấn; Thùng dài 4,35 m

Tải trọng 7,2 tấn, Thùng dài 6,2 m

Tải trọng: 2,15 Tấn; Thùng dài: 4,35m

Tải trọng: 3,49 Tấn; Thùng dài: 4,35m

Tải trọng: 4,495 Tấn; Thùng dài: 4,32m

Tải trọng: 7,1 Tấn; Thùng dài: 6,15m

Tải trọng: 9,1 Tấn; Thùng dài: 7,4 m

Tải trọng: 990kg - 1,99 Tấn

Tải trọng: 1,49 tấn - 2,49 tấn

Tải trọng: 1,49 Tấn
Thùng dài: 2,9 m

Tải trọng: 1,49 Tấn
Thùng dài: 2,9 m

Tải trọng: 1,49 Tấn
Cabin đôi, 6 chỗ ngồi

Tải trọng: 2,35 Tấn
Thùng dài: 4,5 m

Tải trọng: 1,99 Tấn (1,8m3)

Tải trọng: 990kg
Thùng dài: 2,2 m

Tải trọng: 990kg
Thùng dài: 2,6 m

Tải trọng: 750kg
Thể tích thùng: 0,9 m3

Số chỗ: 02; Tải trọng: 945kg
Thể tích thùng: 3,89 m3

Tải trọng: 945 kg, Thùng dài 2,3 m

Tải trọng: 945 kg, Thùng dài 2,62 m

Tải trọng: 750 kg, Thùng dài 1,6 m

Tải trọng 945 kg, thùng dài 2,92 m

Thùng dài: 3,5 m

Thùng dài: 3,2 m

Kinh Doanh Xe: 0933 805 902
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0933 800 222
Cung Cấp Phụ Tùng: 0903 892 892